تبلیغات
شمیم نماز - پوشش
نمازپلی به سوی بهشت

پوشش

شنبه 12 آذر 1390 10:34 ق.ظ

نویسنده : هادی بیابانی
ارسال شده در: احکام نماز ،
پوشش مقدار پوشش
1- مرد از مرد، و زن از زن ، باید فقط عورتین خود را بپوشانند.
2- مرد باید از زن عورتین خود را بپوشاند، به استثناى زن و شوهر و اما پوشیدن بقیه بدن بر مرد لازم نیست ولو بر زنها نگاه كردن حرام است ، ولى اگر زن در نگاه كردن تعمد داشته باشد، بعضى از مراجع پوشیدن را بر مرد لازم دانسته اند (از باب كمك نكردن بر گناه ،) ولى حضرت امام آن را لازم نمى دانند.
3- بر زن واجب است كه عورتین خود را از محارم خود بپوشاند، ولى احتیاط مستحب آن است كه از ناف تا زانو را هم بپوشاند، مگر از شوهر.
4- پوشیدن لازم نیست .
5- پوشیدن بدن - غیر از صورت و دستها از پسر بچه ممیز، به خصوص ‍ پسر بچه اى كه نزدیك ایام بلوغ اوست ، واجب است . 6- پوشیدن بدن -غیر از صورت و دستها - واجب است و اما صورت و دستها را هم اگر متوجه شود كه با قصد ریبه و تلذذ نگاه مى كند، پوشیدنش واجب است .
7- در این صورت پوشیدن تمام بدن ، حتى صورت و دستها لازم است .
8 - باید در حال نماز حتما عورتین خود را بپوشاند -ولو كسى هم نباشد ولى بهتر است كه از ناف تا زانو را هم بپوشاند.
9- در غیر حال نماز، در هنگامى كه در معرض دید نامحرم قرار مى گرفت ، لازم بود تمام بدنش را بپوشاند، الا دو مورد: یكى دستها تا مچ و یكى هم صورت به اندازه اى كه در وضو، شستن آن واجب بود و اما در حال نماز، اگر در معرض دید نامحرم باشد، باز هم همین حكم را دارد (یعنى فقط صورت و دستها را تا مچ مى تواند باز بگذارد) و اما اگر زن در جایى نماز مى خواند كه در معرض دید نامحرم نیست - حتى در اتاق تاریك و دربسته باید تمام بدن خود را بپوشاند، مگر سه مورد را كه مى تواند آنها را نپوشاند:

ادامه مقدار پوشش
چه بپوشیم ؟
شرایط لباس نمازگزار
توجه به نجاست لباس در بین نماز
كسى كه در بین نماز متوجه شود لباسش نجس است
مواردى كه مى شود با لباس نجس نماز خواند
بعضى از چیزهایى كه در لباس نمازگزار مستحب است
بعضى از چیزهایى كه در لباس نمازگزار مكروه است
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -